Európa segít: pályázati- és programlehetőségek a szabad szerkesztőségeknek!

Közzétéve: 2020.08.13.

freemediaEURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A MÉDIASZEKTOR SZÁMÁRA

Az Európai Bizottság 2020. április 20-án elfogadta a médiát támogató, és a szektor számára rendelkezésre álló ez évi programok keretösszegeit. A támogatások szétosztása pályázatok útján történik, és a részletes pályázati felhívások a következő hónapok során jelennek majd meg.

1.    Európai-szintű reagálási mechanizmus a sajtó- és médiaszabadság megsértésének esetén (An Europe-wide response mechanism for violations of press and media freedom)
A reagálási mechanizmus alapvető célja a sajtó- és médiaszabadság egyes tagállamokban és tagjelölt országokban tapasztalható romló tendenciából fakadó negatív következmények mérséklése, mind az egyes tagállamokban mind pedig a tagjelölt országokban. Emellett fontos szempont a sajtó- és médiaszabadság sérelmének szisztematikus nyomon követése az Európai Unió egész területén. A mechanizmus révén az Európai Unió intézményrendszere rá kíván világítani az egyes tagállamokban tapasztalható jogsértésekre, és gyakorlati segítséget kíván nyújtani az újságírók számára.
A pályázati felhívás a tervek szerint a következő szereplőket kívánja megszólítani:
•    nonprofit szervezet (magán vagy állami)
•    nemzetközi szervezetek
•    egyetemek
•    egyéb oktatási intézmények
•    kutatóközpontok
A pályázat keretében elnyert források a következő tevékenységek finanszírozására használhatóak fel:
•    Az európai szintű gyorsreagálási mechanizmust megtervezése és létrehozása a média szabadsága és az újságírók biztonságának biztosítása érdekében
•    Jogi és gyakorlati támogatás nyújtása
•    A médiaszabadság helyzetének figyelemmel követése az Unióban és a tagjelölt országokban
•    Tudatosító kampányok szervezése a médiaszabadság és az újságírók biztonsága témájában
•    Kommunikációs tevékenységek

További információk és az előző pályázati időszak részletei: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-europe-wide-response-mechanism-violation-press-and-media-freedom

2.    Határokon átívelő oknyomozó újságírói alap (Cross-border investigative journalism fund)
A jelenlegi, dinamikusan fejlődő és változó médiakörnyezetben igen jelentős kihívás a minőségi újságírás és különösen a kiemelkedően erőforrás-igényes oknyomozó újságírás fenntartása. Az Európai Bizottság ezen „előkészítő akció” (preparatory action) keretében kíván többletforrást biztosítani az újságírók számára.
Az Európai Bizottság által eddig közzétett információk alapján olyan projektek számára kíván támogatást nyújtani, amelyben legalább két tagállami újságíró a közös munka során több tagállam állampolgárainak közös érdeklődésére számot tartó kérdéseket, problémákat és kihívásokat tárnak fel ezáltal megerősítve az európai nyilvánosságot és médiaszférát.
Ez az előkészítő akció nagyban az „Újságírói nyomozáshoz nyújtott európai kutatási támogatások, # IJ4EU” projektre épül.

További információk és az előző pályázati időszak részletei: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-cross-border-investigative-journalism-fund

3.    Uniós támogatás a kisebb méretű online média számára: támogatás a minőségi hírtermékek számára, küzdelem a fake news ellen (EU grants for small-scale online media: supporting high-quality news products and tackling fake news)
Önálló és dedikált uniós támogatások azon kis méretű online médiumoknak, amelyek fejleszteni kívánják a tényellenőrzési képességeiket és készségeiket. Emellett fontos szempont a „tényellenőrzők” és akadémikusok munkájának és kutatásainak támogatása az innovatív megoldások fejlesztése és minél szélesebb körű elterjesztése érdekében, ideértve a tényellenőrző szervezetek, a média és az egyetemek közötti együttműködés előmozdítását és szorosabbra fűzését.
A „pilot project” hozzájárul a Bizottság az online dezinformáció kezelése és a médiainnováció előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseihez a digitális egységes piac kiteljesítése érdekében. A projekt kiegészíti az „Online dezinformáció kezelése: európai megközelítés” című Bizottsági kommunikációban és a dezinformációs cselekvési tervben meghatározott célokat és intézkedéseket. A „pilot project” által támogatott tevékenységek a „Médiaműveltség mindenkinek” előkészítő akcióra (preparatory action) épülnek, kiegészítve azt, elsősorban nem a polgárokra, hanem sokkal nagyobb hangsúllyal a média szereplőire összpontosítva. Emellett ezen projekt támogatja a Bizottság kezdeményezéseit a médiaszabadság és a pluralizmus, a minőségi média és az újságírás előmozdítása terén is.
További információk és az előző pályázati időszak részletei:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media4change-future-investigative-story-lab
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media4change-future-investigative-story-lab

4.    A közösségi média integritása (Integrity of social media)
A „pilot project” az Európai Bizottság platform megfigyelési és „fake-news” kezdeményezésének, valamint az Európai Parlament Európai Tudományos és Médiaközpontjának munkáját kívánja részben kiegészíteni részben pedig építeni rá. A projekt legfőbb célja az, hogy figyelemmel kísérje, azonosítsa, tanulmányozza a felhasználók észlelésének manipulálására tett erőfeszítéseket. A projekt elősegíti a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja tevékenységeit, különös tekintettel a dezinformációs jelenség elemzésére, a multidiszciplináris közösség kialakítására, valamint a Megfigyelőközpont hosszú távú fenntarthatósági stratégiájának kidolgozására és kialakítására.
A pilot project legfőbb célkitűzései
•    A dezinformáció terjedésének elemzése, illetve a dezinformációs kampányokra adandó hatékonyabb válaszok kutatása.
•    Megfelelő szakmai és etikai normákon alapuló, ellenőrzési folyamat létrehozása egy megbízható multidiszciplináris hálózat felépítésével, amely képes hatékonyabban kezelni a dezinformáció jelenségét.
•    Megfelelő finanszírozási mechanizmusok kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a magán / állami szervezetek számára, hogy támogassák a dezinformáció kezelésével és a függetlenségük megőrzésével foglalkozó nemzeti / regionális központok munkáját.

5.    Médiatulajdonosi monitor (Media ownership monitor)
A digitális technológia csökkentette a tömegkommunikáció piacára való belépési költségeket, ezáltal számos új gazdasági szereplő számára nyitott meg egy szigorúan szabályozott piacot. Ennek révén kialakult egyfajta, a tulajdonosi koncentráció irányába mutató tendencia. A piaci kudarc, a szabályozási hiányosságok és az algoritmikus hírterjesztés új kockázatokhoz vezetett a médiapluralizmus tekintetében. Következésképpen a médiatulajdon átláthatósága elengedhetetlen, mivel ez a piac értelmezésének előfeltétele, amely viszont szükséges az összefonódások ellenőrzéséhez és vagy a szabályozási beavatkozáshoz. Mindezért az Európai Bizottság célja, hogy a projekt hozzájáruljon a Médiapluralizmus Monitor által a tulajdonosi viszonyok és a kontroll tekintetében eddig elvégzett munkához.
A kezdeményezés legfőbb célkitűzései:
•    Egy, a nyilvánosság számára elérhető adatbázis létrehozása, amely tartalmazza a közvéleményt formáló kulcsfontosságú média adatokat és az azokat birtokló vagy egyéb módon irányító vállalati és magánszemélyek adatait
•    Az ország-specifikus környezet, a jogi értékelés és 10 kockázati mutató kidolgozása
•    A kutatás eredményének részletes ismertetése

6.    Médiatanácsok a digitális korban (Media Councils in the digital age)
A „Médiatanácsok a digitális korban” „pilot projectet” követően ezen kezdeményezés legfőbb célja, hogy tovább erősítse a sajtó- és médiatanácsok helyzetét az összekapcsolódó médiakörnyezetben, és elősegíti számukra a médiaszabályozás megfelelő céljainak elérését. Ezenkívül támogatni kívánja a média szabályozó testületeinek online világba való áttérését, továbbá elő kívánja segíteni és fokozni kívánja a szabályozók és az internetes média érdekelt felei között folytatott párbeszédet.
• A jelenleg működő médiaszabályozó testületekről szóló online adatbázis fenntartása és az európai médiatanácsok munkájának előmozdítása;
• A páneurópai munkacsoport működésének támogatása;
• A kapcsolatok elmélyítése és a tapasztalatok cseréjének fokozása a tagállamok és a tagjelölt országok médiatanácsai és más médiaszabályozási testületek között;
• Közvetlen támogatás nyújtása a rászoruló európai sajtó- és médiatanácsoknak;
• A sajtó / média tanácsok bevonása a digitális kor média etikájáról szóló globális párbeszédbe (részvétel a globális internetes konferenciákon stb.).
• A sajtó / média tanácsok láthatóságának növelése a nemzetközi / érdekelt felek fórumain
• Rendezvények és konferenciák szervezése és támogatása;
• Kommunikációs tevékenységek biztosítása

7.    Médiaműveltség mindenki számára (Media Literacy for all)
A kezdeményezés alapvető célja a médiaműveltséggel kapcsolatos oktatási és innovációs tevékenység előmozdítása olyan új oktatási anyagok és / vagy szolgáltatások fejlesztésének elősegítése révén, amelyek a dezinformáció konkrét példáira építenek. Ezen felül, további cél olyan módszerek kidolgozására, amelyek felhívjak a médiafogyasztók figyelmét azokra a bevett metodikákra, amelyek segítségével a rosszindulatú szereplők létrehozzák majd terjesztik a dezinformációt. Az ilyen oktatási anyagoknak figyelembe kell venniük a különféle online platformok és a közösségi médiaszolgáltatások különféle jellemzőit.
Várt eredményként az Európai Bizottság a médiaműveltségi ismeretek bővítését, a dezinformáció káros politikai és társadalmi hatásainak fokozottabb ismeretét jelöli meg a projektben résztvevő tagállamok társadalmainak legszélesebb körében. Az európai dimenzió, a határokon átnyúló tevékenységek és együttműködés a projektek központi elemét képezik.

8.    Az oknyomozó újságírás és a médiaszabadság támogatása az Európai Unióban (Supporting investigative journalism and media freedom in the EU)
A „pilot project” pénzügyi és gyakorlati támogatást kíván nyújtani a minőségi újságírás és a média szabadságának az Európai Unión belüli ösztönzéséhez. A kiírást követően pénzügyi forrásokat kíván biztosítani az újságírók és a sajtó számára az úgynevezett „best practice-ek” cseréjéhez; innovatív eszközök és források beszerzéséhez, elsajátításához és fejlesztéséhez annak érdekében, hogy a megszülető médiatermékek magasabb minőséget képviselhessenek. Mindemellett a projektnek uniós szinten elő kell mozdítania az oknyomozó újságírás és a médiaszabadság területén aktív médiaszakemberek és szervezetek közösségének felépítését.
Végül, de nem utolsó sorban – összhangban az EU stratégiai célkitűzéseivel – a projekt hozzá kíván járulni a médiaszabadság, a minőség és az etikus újságírás fontosságának tudatosításához, amely az egészséges demokráciák megkerülhetetlen építőkövei.

További részletek: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-freedom-and-investigative-journalism-call-proposals

9.    Európai közszféra – új online média ajánlat az európai fiatalok számára (European public sphere: a new online media offer for young Europeans)
A fiatalabb korosztályok tagjai globálisan, és így unió szerte is főként online tájékozódnak, fogyasztanak híreket, információkat és egyéb online tartalmakat, elsősorban a közösségi média és tartalommegosztó platformok használata révén. Alapvetően az Internet szolgál a nemzeti és az uniós témákról való információszerzés elsődleges eszközeként. A hagyományosabb médiumok számára azonban kihívást jelent a fiatalok érdeklődésének és figyelmének felhívása. Emellett részben egy a fiatalokra kiemelt hangsúlyt fektető európai ügyekkel és témákkal, az európai dimenzióval foglalkozó, transznacionális média közszféra hiánya is jelentős kihívást jelent. A „pilot project” célja a fiatalok számára releváns témák lefedése, az EU valóban fiatal polgárainak felvértezése a jelenlegi és jövőbeli információs platformokon keresztül, olyan számukra releváns tudással, témákkal és tartalmakkal, amelyek kifejezetten a fiatalabb közönség számára készülnek.

További részletek: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans

10.    Európai digitális platform minőségi tartalomszolgáltatók számára (Digital European platform of quality content providers)
A cél a jelenlegi (transznacionális, nemzeti és regionális) online tartalomterjesztési megoldások feltérképezése és a minőségi (audiovizuális és szöveges) tartalom terjesztésére szolgáló új európai digitális platform létrehozásának feltételeinek feltárása.
Alapvető feltétel egyrészt az uniós szabályozási kereteknek való megfelelés, másrészt pedig egy olyan üzleti modell kialakítása, amely alapvetően eltér a mai domináns online platformok adatkereskedelmi modelljeitől. A kialakításra kerülő alternatív európai platform egyszerre egyesítené és szolgáltatná a tartalmat azzal a céllal, hogy azonosítható forrásokból előállított minőségi tartalmat biztosítson a fogyasztók számára.
A „pilot project” továbbá meghatározná, hogy az európai platform miként kerüljön kialakításra annak érdekében, hogy könnyebbé váljon az audiovizuális és nem audiovizuális tartalom határokon átnyúló terjesztése. A projekt feladata annak azonosítása is, hogy melyek azok a technológiai elemek, amelyek szükségesek a platform hosszú távú sikerének biztosításához. Végül, de nem utolsó sorban, a projekt keretében megszülető tanulmánynak választ kell adnia arra is, hogy hogyan lehetne összekapcsolni ezt az új platformot az olyan, már meglévő platformokkal, mint az Europeana, annak érdekében, hogy hálózatot hozzon létre a közszolgálati műsorszolgáltatók, az újságkiadók és a kulturális szervezetek (azaz egyetemek, színházak, múzeumok) adatbázisai között.

További információ:
•    Az Európai Unió médiaszabadsággal foglalkozó projektjeiről: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-freedom-projects
•    A 2020-ban kiírásra kerülő “pilot projectek” és “preparatory actionok” számára forrást allokáló hivatalos döntésről szóló dokumentum:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-2259-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF?fbclid=IwAR2vwdTSDxx4kKqQHaDsmN-XPmNdEG5Ik3LtzeVzn3vjS996gMTw4t67F88
•    A 2020-ban kiírásra kerülő “pilot projectek” és “preparatory actionok” számára forrást allokáló hivatalos döntésről szóló dokumentum melléklete: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EN/C-2020-2259-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF?fbclid=IwAR3Y4llbzsV_mi-21M18auqQk6VK6wFcm0WqMV_tRknThMKcG08Lff-um7U
•    A médiához kapcsolódó pályázati kiírások (a fent felsorolt pályázatok is ezen a felületen fognak megjelenni a kiírást követően): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/funding-opportunity/all/all/all

A médiaszektor hitelprogramokkal történő támogatása a COVID válságot követő időszakban
új elem az EU támogatáspolitikájában: a hitelgarancia intézményét kiterjesztette a média és kulturális szektor résztvevői számára. Ezzel azonnali segítséget és likviditást biztosítva a válságot követő időszakban. A konstrukció lehívásában szükséges nemzeti szinten működő pénzügyi szolgáltató, akihez az igényeket, a pályázatokat be lehet adni. A hitelgarancia lényege, hogy az Európai Befektetési Bank átvállalja a kockázatot a nemzeti szinten működő bankoktól. Jelen pillanatban még nincs magyar közvetítő – legalábbis az uniós oldalak eddig nem számoltak be magyar szerződésről és támogatott projektről. Ez a hitelgarancia segítséget nyújthat színházaknak, újságoknak (nyomtatott és online), nagyobb fesztiváloknak. Mivel azonban ez a lehetőség egy meghatározott keretig érvényes és határideje van, minél előbb lépni kell az érintetteknek.
Bővebb információ és részletek:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financial-guarantee-facility-culture-creative
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/businesses_active_in_the_ccs

2020.08.14.

copyrighted 2022, Dr. Ujhelyi István